POVAŽSKÝ HRAD

HLAVNÁ STRÁNKA

GRANTY EHP

OBNOVA POVAŽSKÉHO HRADU

AKTIVITY PROJEKTU

PARTNERSTVO

DOBROVOĽNÍCTVO

PRO MONUMENTA

KULTÚRNE DEDIČSTVO

PUBLICITA

ZAUJÍMAVOSTI

FILM

UŽITOČNÉ LINKY

Copyright © 2017 povazskyhrad.sk. Všetky práva vyhradené.

Prvá konferencia "Obnova Považského hradu - teória a prax I"


Úvodnú konferenciu otvoril primátora Mesta Považská Bystrica – doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.


Na úvodnej konferencií vystúpili:


Ing. arch. Martin Bóna, PhD. - Ktorý prezentoval „Novšie poznatky k stavebným dejinám Považského hradu a metodika jeho prebiehajúcej pamiatkovej obnovy“. Prednáška informovala o výsledkoch prebiehajúceho architektonicko-historického výskumu, ktorý sa uskutočňuje na jednotlivých objektoch Považského hradu od roku 2008 v súvislosti s prebiehajúcou pamiatkovou obnovou. Autori prednášky sumarizovali doterajšie zistenia aj v kontexte s výsledkami dendrochronologického a archeologického výskumu.


Mgr. Mária Ružôňová – Prezentácia na tému „Povinnosti vlastníka národnej kultúrnej pamiatky“. Vysvetľovala ako postupovať pri obnove nehnuteľnej pamiatky, ochrana pamiatkového fondu, legislatívna úprava ochrany, práva a povinnosti vlastníka národnej kultúrnej pamiatky.


Ing. Vojtech Krumpolec, Ing. arch. Juraj Krumpolec Prezentácia - „Projekt obnovy Hradu Bystrica“ bola zameraná na zostavenie pracovného tímu, príprava a metodika projektu obnovy, spracovanie projektu obnovy, koordinácia projektu s kľúčovými subjektmi, finalizácia a prezentácia projektu.


Ing. Štefan Paluš: „Deväť rokov na Hrade Bystrica“ – išlo o predstavenie činnosti občianskeho združenia Združenie hradu Bystrica pri záchrane Považského hradu.


Mgr. art. Peter Záhora: „Reštaurátorský výskum a reštaurovanie fragmentov výzdoby fasády východnej časti južného obytného krídla Považského hradu“. Prieskum a reštaurovanie zachovaných maľovaných nárožných kvádrovaní. Spresnenie jednotlivých etáp vzniku výzdoby a ich následné zachovanie reštaurovaním.