POVAŽSKÝ HRAD

HLAVNÁ STRÁNKA

GRANTY EHP

OBNOVA POVAŽSKÉHO HRADU

AKTIVITY PROJEKTU

PARTNERSTVO

DOBROVOĽNÍCTVO

PRO MONUMENTA

KULTÚRNE DEDIČSTVO

PUBLICITA

ZAUJÍMAVOSTI

FILM

UŽITOČNÉ LINKY

Copyright © 2017 povazskyhrad.sk. Všetky práva vyhradené.

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmu / Granty EHP a Nórska = finančný príspevok
Nórska, Islandu a Lichtenštajnska v Európskom hospodárskom priestore


Oblasti podpory:

1. Prispôsobenie sa zmene klímy

2. Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie

3. Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva

4. Zelené inovácie v priemysle

5. Domáce a rodovo podmienené násilie

6. Cezhraničná spolupráca

7. Štipendijný program

8. Globálny fond pre dôstojnú prácu a  tripartitný dialóg

9. Fond pre mimovládne organizácie


Alokácia pre Slovenskú republiku v programovom období 2009 – 2014    80 750 000 Eur


Viac o grantoch EHP nájdete na: http://www.eeagrants.sk/


Názov projektu:

Obnova NKP Považský hrad

Správca programu:

Úrad vlády Slovenskej republiky

Zdroje financovania:

Finančný mechanizmus EHP, Štátny rozpočet SR

Kód projektu:

CLT02008

Číslo programu:

SK05

Programová oblasť:

Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva


Cieľ projektu:

Kultúrne dedičstvo sprístupnené verejnosti

Opatrenie:

Hrady, opevnenia a mestské paláce

Ukončenie projektu:

apríl 2017

Celkové oprávnené výdavky projektu:

537 864 Eur

Výška grantu:

457 184 Eur

Spolufinancovanie z vlastných zdrojov:

80 680 Eur

Obsah projektu:

Obsah projektu:

sanácia skalného brala – JV časť – 1. etapa; archeologický prieskum; osadenie bezpečnostných prvkov (zábradlie, lávka), domurovanie zostatkov časti paláca – kaplnka;

Architekt. prvky:

osadenie prvkov náučného chodníka – informačného systému, terénne schody, exteriérový ďalekohľad, kovový model hradu, pútač, smetné koše, odpočívadlá, stojan na bicykle

Publicita:

otváracia a zatváracia konferencia, informačný deň na hrade, web stránka projektu, brožúra, tv spot, letáky, propagačné predmety

Partneri projektu:

OZ Združenie hradu Bystrica, OOCR Horné Považie

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska a prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky


www.eeagrants.sk  www.eeagrants.org www.norway.sk www.iceland.is www.lichtenstein.li


Zachráňme dedičstvo našich predkov

O grantoch EHP


Od roku 1994 Nórsko, Island a Lichtenštajnsko spoločne podporujú obnovu a zachovanie kultúrneho dedičstva na Slovensku prostredníctvom fondov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho fondu. V poslednej výzve na pomoc kultúrnym pamiatkam bolo vyčlenených takmer 4,5 milióna eur na 9 projektov.


Mesto Považská Bystrica s projektom Obnovy národnej kultúrnej pamiatky Považský hrad bolo v tejto výzve úspešné a získalo 457 184 eur na jeho rekonštrukciu, ktorá bola zameraná na sanáciu skalného brala, rekonštrukciu časti paláca, zriadenie informačného systému, archeologický prieskum a podporné aktivity v oblasti publicity. Správcom programu je Úrad vlády Slovenskej republiky a na financovaní projektu sa podieľa aj Štátny rozpočet SR a Mesto PB sumou 80 680 Eur. Projekt je realizovaný v rámci programovej oblasti „Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“ pod opatrením.„ Hrady, opevnenia a mestské paláce“ s cieľom sprístupnenia kultúrneho dedičstva pre verejnosť.


Záverečná konferencia „Obnova Považského hradu – teória a prax II“ sa koná pri príležitosti ukončenia projektu (v tejto chvíli sa práce nachádzajú v záverečnej etape) s cieľom prezentácie prác, ktoré predstavujú záchranu najohrozenejších častí hradu a práce, ktoré turistom prinášajú nový pohľad, aktívne a bezpečné trávenie času.


Heslo: Zachráňme dedičstvo našich predkovDruhá konferencia


Na druhej konferencií nás svojou návštevou poctil zástupca Úradu vlády Slovenskej republiky Ing. Šimon Borišek, poslanci mestského zastupiteľstva, nechýbali starostovia okolitých obcí, zástupcovia škôl, členovia Združenia hradu Bystrica, Krajská a oblastná organizácia cestovného ruchu, zástupkyňa Krajského pamiatkového úradu Trenčín, riaditeľ TN múzea Mgr. Peter Martinisko, členovia realizačného tímu obnovy, zástupcovia zmluvných partnerov a mnohí iní.


Úvodné slovo patrilo primátorovi Mesta Považská Bystrica – doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.Na druhej konferencií vystúpili:


Mgr. Martin Suchý, konateľ spoločnosti EnLibre a zároveň manažér stavby, ktorý prezentoval Sanáciu skalného brala a sanačné práce na podloží hradu – príprava, injektáž, výsledky – práce, ktoré zabezpečia stabilitu časti paláca - kaplnky


Ing. Igor Ševcov, projektový manažér spoločnosti Soar: Obnova Považského hradu – ktorého prezentácia bola zameraná na stavebné práce a informačný systém rekonštrukcia časti paláca, príprava informačného systému/náučného chodníka – ich úlohou bola rekonštrukcia severného oporného múru a kaplnky, výroba a osadenie prvkov náučného chodníka – informačného systému a zastrešovali aj archeologické práce.


Mgr. Ján Zachar, archeológ spoločnosti Via Magna: Archeologický výskum rozsah, priebeh a výsledok archeologického prieskumu v rámci realizácie projektu – realizovali a pozorovali archeologické práce v priestoroch severného oporného múru a východnej časti paláca (nárožie kaplnky)


Miroslav Tichý, podpredseda Združenia hradu Bystrica a zároveň zástupca partnera projektu: Premeny Považského hradu ako sa zmenil hrad pod rukami dobrovoľníkov – porovnanie stavu pred a po rekonštrukcii vybraných objektov a metodika rekonštrukcie pamiatky


Mgr. Marika Zábojníková, koordinátorka projektu: Desaťročie nového panstva genéza obnovy hradu v jednotlivých etapách – od kúpy hradu až po súčasnosť a plány do budúcna.  Konečnú fázu druhej konferencie pozostávalo z krátkeho dokumentárneho filmu, ktorý bol natočený v rámci projektu Kultúrne dedičstvo , ktorý pripravil 21 filmov o historických pamiatkach rekonštruovaných z Grantov EHP na Slovensku. Zároveň s filmami aj seriál fotografií týchto vzácnych historických objektov.


Cieľom projektu bolo a je prezentovať krásu obnovených historických pamiatok na Slovensku aj v zahraničí prostredníctvom výstav, zachytiť na umeleckých fotografiách nielen objekt, ale aj jeho súčasný kontext vrátane umeleckých a kultúrnych aktivít v jeho bezprostrednom okolí.


Dlhodobým cieľom tohto projektu je posilňovanie bilaterálnych vzťahov medzi Nórskom a Slovenskom na základe poznávania svojich historických pokladov a súčasného umenia. Film vyrobila spoločnosť Mirafilm, režisér Dušan Bustin


Po konferencií si mohli účastníci vychutnať jedinečný zážitok v priestoroch salónikov, kde boli umiestnené fotografie od Ľubomíra Rechtoríka – dobrovoľníka projektu. Taktiež boli na výstave umiestnené nálezy, ktoré boli objavené počas archeologického výskumu v rámci projektu.


PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“:


www.crz.gov.sk/index.php?ID=1762369&l=sk