POVAŽSKÝ HRAD

HLAVNÁ STRÁNKA

GRANTY EHP

OBNOVA POVAŽSKÉHO HRADU

AKTIVITY PROJEKTU

PARTNERSTVO

DOBROVOĽNÍCTVO

PRO MONUMENTA

KULTÚRNE DEDIČSTVO

PUBLICITA

ZAUJÍMAVOSTI

FILM

UŽITOČNÉ LINKY

Copyright © 2017 povazskyhrad.sk. Všetky práva vyhradené.

Archeologický výskum na Považskom hrade


Archeologický výskum bol realizovaný na objekte: 1Paláca – hradný (kaplnka), oporných múroch a hradnom múre. Bolo preskúmaných niekoľko desiatok m3 zásypu.

1 Palác hradný (kaplnka) – išlo o odkopanie interiéru kaplnky hradu, sondy, ktoré boli vedené na základe podmienok ktoré určil KPÚ Trenčín, s cieľom zachytenia pôvodných nive liet terénu. Oporné múry s hraným múrom boli odkopané na severnej časti severného múru a vyčistenie až na skalu.

Realizácia sondážneho archeologického výskumu bola realizovaná podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Trenčín. Ciele archeologického výskumu boli plne podriadené zámeru konzervácie hradu Bystrica, teda archeologický výskum prebiehal v nevyhnutnej možnej miere na dosiahnutie cieľov aktuálneho projektu.Archeologický výskum zahŕňal:


ručné výkopové práce, terénne zakresľovanie nálezovej situácie a archeologických objektov, taktiež výskum spočíval v priebežnej terénnej fotodokumentácie, uloženia, prevozov, umytia i dočasných deponovaní archeologických artefaktov. Archeologický výskum spočíval i z ďalších činností a to reštaurátorského ošetrenia architektonických prvkov, geodetikých zameraní terénnych situácií, rozloženia sond, sektorov, odkrytia architektúr a ich priemetu do zamerania hradu. Archeologický výskum spočíval i v spracovaní výsledkov výskumu, jeho vyhodnotenie a to najmä výskumnej dokumentácie v zmysle vyhlášky MK SR č. 253/2010 Z.z., Súčasťou výskumu bolo i ošetrenie kovových a keramických nálezov, ich rekonštrukcia, analýza osteologického materiálu, analýza keramiky i dendrochrologická analýza, následný odvoz sutinového materiálu na skládku, zasypanie sond, zhutnenie a vyspádovanie povrchu.Fotografie archeologických artefaktov a archeologických prác

Sanácia


Sanácia skalného brala bola jednou z dvoch stavebných zásahov, ktoré boli predmetom projektu. Prípravné práce zahŕňali čistenie brala od náletovej zelene, ktorú vykonávajú horolezci. Práve od nich máme tieto fotografie. Ide o miesta veľmi nedostupné a nebezpečné. Hradné bralo bolo v havarijnom stave a jeho sanácia s umiestnením 156 kotiev zabezpečilo, že časť paláca, kedysi pravdepodobne kaplnka, zostala zachovalá. Skala zvetrávala a pri čistení sa uvoľňovali skaly, preto bol osadený dočasný plot na ich zachytávanie.

Stavebné práce


Projekt obnovy predstavuje súbor stavebno-technických opatrení a zásahov. Rieši v nevyhnutnom rozsahu konzerváciu a sanáciu narušených a nestabilných konštrukčných prvkov hradu, potrebné rekonštrukčné a reštauračné zásahy v súlade s architektonicko- historickým výskumom a potrebami vyplývajúcimi s cieľov komplexnej obnovy hradu.Účel projektu


Projekt rieši obnovu hradu v určenom rozsahu za účelom:

- Zamedzenia ďalšieho rozkladu, stabilizácie a zabezpečenia trvalej ochrany pamiatky

- Vytvorenia podmienok pre obnovu neodkrytých, neprístupných častí hradného jadra

- Čiastočného sprístupnenia hradu pre návštevníkov v obmedzenom režímeCiele riešenia projektu


Obnova nadzemných konštrukcií hradu:

o  statické zabezpečenie narušených a nestabilných konštrukcií

o  konzervácia a prezentácia významných dochovaných prvkov a detailov

o  rekonštrukcia pôvodných objektov, dielov a prvkov (kópia/novotvar)Vytvorenie nových, účelových priestorov:

o  prezentačných – pre archiváciu a prezentáciu hodnotných prvkov (kolumbárium)

o  organizačných – pre účely sprístupnenia návštevníkov a stráženia areálu

o  pomocných – pre potreby rekonštrukcie a údržbyČiastočná redukcia sutinných násypov:

o  umožňujúca obnovou nadzemných konštrukcií a odvodenie

o  prezentujúca a sprístupňujúca priestorové usporiadanie hradného jadra

o  umožňujúca nasledujúce etapy výskumu a obnovyZabezpečenie regulovaného prístupu návštevníkov

o  uzavretím hradného jadra (múry a otvory)

o  vytvorením dočasných chodníkov a inštaláciou bezpečnostných prvkov

o  Návrhom informačného systémuPostup riešenia


Hlavným východiskovým podkladom projektovej dokumentácie aj architektonicko-historický výskum. Projekt preberá členenie hradu na jednotlivé objekty, ktoré spodrobňuje. Pre každý objekt sú na základe výskumu definované stavebno-technické opatrenia a zásady obnovy. Každé opatrenie je následne reprezentované súborom potrebných zásahov, ktoré sú podrobné popísané a vykázané v grafickej a textovej časti dokumentácie.