POVAŽSKÝ HRAD

HLAVNÁ STRÁNKA

GRANTY EHP

OBNOVA POVAŽSKÉHO HRADU

AKTIVITY PROJEKTU

PARTNERSTVO

DOBROVOĽNÍCTVO

PRO MONUMENTA

KULTÚRNE DEDIČSTVO

PUBLICITA

ZAUJÍMAVOSTI

FILM

UŽITOČNÉ LINKY

Copyright © 2017 povazskyhrad.sk. Všetky práva vyhradené.

ZDRUŽENIE HRADU BYSTRICA


Združenie hradu Bystrica vzniklo v roku 2008. Hlavný podiel na našom vzniku majú členovia Združenia na záchranu Lietavského hradu, na čele s Ľ. Chobotom, ktorý sa už niekoľko rokov mimoriadne úspešne podieľajú na záchrane hradu Lietava. Naším cieľom je ísť v ich šľapajách na Bystrici a tým pomôcť tejto významnej kultúrnej pamiatke, ktorá po desaťročiach chátrania opäť dostáva druhú šancu.

ÚLOHA V PROJEKTE


1. Predmetom dohody je spolupráca zmluvných strán najmä v nasledovných oblastiach a aktivitách súvisiacich s realizáciou projektu „ Obnova NKP Považský hrad“.

a.) Úlohou bola príprava a realizácia otváracej, záverečnej konferencie a informačného dňa a zabezpečenie s tým súvisiacej propagácie vrátane aktívnej účasti,

b.) Ďalšou úlohou bol zber textov a fotografií pre potreby tlačených publikácií, ktoré budú spracované externým dodávateľom,

c.) Tvorba podstránky na webovom sídle oboch partnerov, ktorej obsah budú tvoriť aktivity projektu, harmonogram prác, elektronická verzia brožúry a neskôr informácie o pravidelne sa konajúcich akciách na hrade,

d.) Spolupráca pri stavebných prácach vykonávaných externým dodávateľom – koordinácia prác na hrade, poskytovanie odbornej súčinnosti, účasť na kontrolných dňoch  a poskytovanie inej potrebnej súčinnosti za účelom dosiahnutia úspešnej implementácie projektu.


2. Zabezpečenie propagácie projektu „Obnova NKP Považský hrad“.


3. Poskytovanie informácií s realizáciou projektu „Obnova NKP Považský hrad“ a bezodkladne sa informovať o skutočnostiach, ktoré by mohli mať akýkoľvek vplyv na realizáciu projektu


Odkaz na web. Stránku : http://www.hradbystrica.sk/index.html

OOCR – Región Horné Považie


Región Horné Považie

Horné Považie, región charakteristický nespočetnými možnosťami pre aktívne trávenie dovolenky, je čoraz vyhľadávanejším turistickým cieľom. Jeho neodmysliteľnou súčasťou je krásna príroda, ktorá si podmanila nejedného z návštevníkov. Okolitá príroda, tradičný spôsobom chovu zvierat a pestovanie plodín ponúka ideálne podmienky pre rozvoj agroturistiky. Horné Považie je východiskovým bodom viacerých turistických trás a cyklotrás. Na svoje si prídu nároční i menej nároční turisti, pretože sa tu nachádzajú trasy rôznej obtiažnosti. Okrem krásnej prírody je región bohatý aj na pamiatky a kultúrne podujatia, pripomínajúce zvyklosti a tradície. Rozmanitosťou podujatí patrí k jedným z najatraktívnejších regiónov Slovenska.Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Horné Považie vznikla v roku 2012. V súčasnosti tvorí organizáciu 21 riadnych a 12 pridružených členov z rôznych podnikateľských subjektov (ubytovacie a stravovacie zariadenia, kúpele,...), samospráv (mesto Považská Bystrica a obce Horná Mariková, Nimnica, Papradno, Plevník-Drienové, Pružina, Vrchteplá a Záskalie), občianskych združení , kultúrnych a športových organizácií a iných.

Zámerom založenia organizácie bolo zabezpečiť propagáciu v cestovnom ruchu a jeho rozvoj najmä v meste Považská Bystrica a v ostatných členských obciach, propagáciu kultúrnych pamiatok a prírodných krás regiónu, tvorba produktov cestovného ruchu a skvalitnenie destinačného manažmentu. Organizácia od svojho vzniku osadila v členských obciach turistické informačné tabule, pravidelne sa zúčastňuje veľtrhov cestovného ruchu, podporuje členské združenia v budovaní infraštruktúry cestovného ruchu, spoluorganizuje a prispieva na realizáciu podujatí zameraných na rozvoj CR a udržiavanie ľudových tradícií v členských obciach. Propaguje región aj vydávaním propagačných materiálov, informačným filmom o regióne, uverejňovaním článkov v printových médiách,... Každý rok je organizácii od jej vzniku poskytnutá aj dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby, ktorá finančne prispieva k rozvoju regiónu. Od roku 2015 je OOCR Región Horné Považie súčasťou Krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región, ktorá zabezpečuje propagáciu nášho regiónu aj za hranicami Slovenska.


CIELE

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horné Považie vznikla v roku 2012. Jej cieľom je propagácia kultúrnych pamiatok a prírodných krás regiónu Horné Považie, tvorba produktov cestovného ruchu a skvalitnenie destinačného manažmentu. Členmi OOCR sú okrem samospráv aj rôzne subjekty, ktoré podnikajú v CR alebo sú v tejto oblasti určitým spôsobom aktívne.


ÚLOHA V PROJEKTE

1. Predmetom dohody je spolupráca zmluvných strán najmä v nasledovných oblastiach a aktivitách súvisiacich s realizáciou projektu „ Obnova NKP Považský hrad“.

a.) Príprava a realizácia otváracej a záverečnej konferencie a zabezpečenie s tým súvisiacej propagácie,

b.) Zber textov a fotografií pre potreby tlačených publikácií, ktoré budú spracované externým dodávateľom

c.) Tvorba podstránky na web. sídle oboch partnerov, ktorej obsah budú tvoriť aktivity projektu, harmonogram prác, elektronická verzia, brožúry a neskôr i informácie o       pravidelne sa konajúcich akciách na hrade.

2. Úlohou je i zabezpečenie propagácie, poskytnutím podkladových materiálov, podieľaním sa na organizácii konferencií a pod.

3. Zabezpečovať propagáciu projektu „Obnova NKP Považský hrad“, najmä prostredníctvom vlastnej webovej stránky, propagačných materiálov a pod., a to výlučne v súlade s     podmienkami poskytovania grantov.